Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Γιώργος Τσαμασλής συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βόλβης Γιώργο Αθανασιάδη και τον προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Δημήτρη Αγγελίδη, πραγματοποίησαν επιτόπια αυτοψία στα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο Βόλβης λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , διαπιστώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές τόσο στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής όσο και στο οδικό δίκτυο της Παλαιάς Εθνικής Οδού, οι οποίες αποδόθηκαν σε κατασκευαστικές παραλείψεις ή αστοχίες της κατασκευάστριας εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων και την επιβάρυνση της γύρω περιοχής. Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των ρεμάτων με ίδια τεχνικά μέσα, με την παράλληλη κατασκευή ανάλογων αναχωμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο.