Εορτάστηκε σήμερα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η Σύναξη των Αρχαγγέλων

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, γιόρτασε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τη μνήμη των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στη Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην αρχαία Ιόππη. Η σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: «Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία συνάζεται εἰς Σύναξιν πρός τιμήν τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί ποιεῖται μνείαν τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ Ἀσώματοι οὗτοι ἀρχηγοί τῶν Ἀγγέλων ἀντέστησαν εἰς τήν κατά τοῦ Ὑψίστου ἐπίθεσιν τοῦ Ἑωσφόρου καί συνεκράτησαν μετά τοῦ Θεοῦ τούς Ἀγγέλους, λέγοντες «Στῶμεν καλῶς». Ἡ Ἐκκλησία ἀσπάζεται τάς μαρτυρίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ὅτι οἱ Ἀρχάγγελοι μεθ᾽ ὅλων τῶν Ἀγγέλων εἶναι «πνεύματα λειτουργικά εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα», (Ἑβρ, α΄,14 ), διά τήν βοήθειαν καί σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων.
Συμφώνως πρός τήν Καινήν Διαθήκην ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀνήγγειλεν εἰς τήν Παρθένον Μαρίαν τήν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄγγελοι ἔψαλαν κατά τήν Γέννησιν τοῦ θείου Βρέφους: «δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη…», Ἄγγελος ἐπληροφόρησεν ἐν ὀνείρῳ τόν Ἰωσήφ, νά φύγῃ εἰς τήν Αἴγυπτον, διά νά σωθῇ ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος ἐκ τῆς μανίας τοῦ Ἡρώδου καί Ἄγγελος πάλιν ἐκάλεσεν Αὐτόν ἐξ Αἰγύπτου, ὅτε καί κατῴκησεν εἰς Ναζαρέτ, ἐκ τῆς ὁποίας καί Ναζωραῖος ἐκλήθη.
Ἡ ἑορτή αὐτή ἑωρτάσθη εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν διά θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Νήφωνος καί π. Ἀρτεμίου, τῶν ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀραβοφώνου Κοινότητος Πρεσβυτέρου κ. Κωνστάντι καί τῶν ἐφημερίων τῆς Ρωσσοφώνου καί Ρουμανοφώνου Κοινότητος, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος ἀραβιστί καί μετεχόντων πιστῶν τῆς Ἀραβοφώνου Κοινότητος, Ρωσοφώνων καί Ρουμανοφώνων, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Τελ Ἀβίβ κ. Παναγιώτου Σαρρῆ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα».

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ:

Εορτή των Αρχαγγέλων στα Ιεροσόλυμα

https://www.youtube.com/watch?v=8IOhQo8ZyFw

Εορτή των Αρχαγγέλων στην Ιόππη

https://www.youtube.com/watch?v=Rze5IDCJoDE

Ιερά Μονή Αρχαγγέλων - Εσπερινός

https://www.youtube.com/watch?v=laN0aC7KjO8