Εορτή των εγκαινίων του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα

Εορτάστηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των εγκαινίων του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: «Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ὅλη, ἰδίᾳ ὅμως ἡ τῶν Ἱεροσολύμων, ἑορτάζει τό γεγονός ὅτι τό ἔτος 336μ.Χ. μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς οἰκοδομήσεως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τόν Τάφον τοῦ Κυρίου ὑπό τῆς Ἁγίας Ἑλένης, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος συνεκάλεσε μεγάλην Σύνοδον Ἐπισκόπων εἰς Ἱεροσόλυμα, μέ τήν Αὐτοκρατορικήν ἐντολήν νά τελέσουν τά Ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς τούτου Ναοῦ, τοῦ πρώτου τῆς Χριστιανοσύνης, «ἡ ὡραιότης τοῦ ὁποίου συναγωνίζεται τήν εὐπρέπειαν τοῦ ἄνω στερεώματος», ὡς λέγει τό Κοντάκιον τῆς ἡμέρας αὐτῆς. Εἰς τόν Ναόν τοῦτον ἔκτοτε ἐλατρεύθη καί ἐδοξάσθη ὁ Θεός ἡμῶν καί διεμορφώθη τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας, διαδοθέν εἰς ὅλας τάς Ἐκκλησίας.
Διά τήν μνήμην τοῦ γεγονότος τούτου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὡς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μελετίου καί τῶν ἱερέων τοῦ Ναοῦ καί ψαλλόντων τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου. Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀπέδωσε τά σέβη αὐτῆς εἰς τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἐν τῷ Πατριαρχείῳ».