Η μνήμη της αποτομής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, τελέστηκε η μνήμη της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου προφήτου Ιωάννη Προδρόμου στη Δυτική Όχθη. Αναλυτικά το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναφέρει: «Τήν Τετάρτην, 28ην Αὐγούστου/ 11ην Σεπτεμβρίου 2019, ἐτελέσθη ἡ μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τό Πατριαρχεῖον καί δή εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν παρά τήν Δυτικήν ὄχθην καί παρά τόν τόπον τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ἀνακαινισθεῖσαν δαπάναις τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γερασίμου, διατελέσαντος ἡγουμένου τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους καί ἐπιμελείᾳ τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου.
Κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ ὅλου προδρομικοῦ ἔργου τοῦ προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου διά τήν μετάνοιαν τῶν ἀνθρώπων καί προσέλευσιν αὐτῶν εἰς τόν “αἴροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου”, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί τῆς ἀδίκου καί μιαιφόνου ἀποκεφαλίσεως αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἡρώδου, ἐλεγχομένου διά τήν μοιχείαν μετά Ἡρωδιάδος, γυναικός Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. Διά τήν αἰδέσιμον μνήμην ταύτην ἐτελέσθη εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλουμένου, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς προφήτου Ἐλισσαίου, τοῦ Ἱερομονάχου Ὀνουφρίου, ψαλλόντων τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἰγνατίου, Μελετίου καί Χρυσοστόμου καί μοναχῶν ἐκ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῇ συμμετοχῇ πιστῶν ἐξ Ἱεριχοῦς καί ἐξ Ἱεροσολύμων.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος προσέφερε νηστίσιμον κέρασμα ἀναψυχῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ πρός τούς τιμήσαντας τόν Τίμιον Πρόδρομον καί ἐκζητοῦντας τάς πρεσβείας αὐτοῦ. Πρός τιμήν τῆς αἰδεσίμου μνήμης τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου, ἐτελέσθη ὡσαύτως θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτοῦ εἰς Σεβάστειαν τῆς Σαμαρείας, ἔνθα ὁ τόπος τῆς φυλακίσεως αὐτοῦ, ὑπό τόν ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Φρέατεος τοῦ Ἰακώβ καί ἱδρυτοῦ τοῦ ἐξαισίου Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου, μετά συμμετοχῆς εὐλαβῶν πιστῶν.