Η Τελετή του Αγίου Φωτός στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 14ης / 27ης Ἀπριλίου 2019, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τό Πατριαρχεῖον, συμφώνως πρός τήν Tυπικήν καί Kαθεστωτικήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Πρό τῆς τελετῆς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ΄ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τήν ἐξ Ἑλλάδος ἐλθοῦσαν ἀποστολήν παρά τῆς πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, διά νά παραλάβῃ τό Ἅγιον Φῶς. Τήν 12ην μεσημβρινήν ὥραν κατῆλθεν ὁ Μακαριώτατος ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, ἐν συνοδείᾳ Ἁγιοταφιτῶν, μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς, μελῶν διπλωματῶν, Ἀντιπροσωπειῶν, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, διά τῶν βαθμίδων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.
Ἐνταῦθα ἦλθον οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἀρμενίων, Συριάνων καί Κοπτῶν διά νά λάβουν εὐλογίαν, διά νά λάβουν ἐν συνεχείᾳ τό Ἅγιον Φῶς. Ἠκολούθησεν ἡ Εἴσοδος τῶν Ἁγίων ἀπό τῶν βαθμίδων τοῦ Καθολικοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν ἱερέων ἐνδυθέντων, ἤρξατο ἡ λιτανεία πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου ἐν ψαλμωδίᾳ τῶν τροπαρίων «Τήν Ἀνάστασίν σου, Χριστέ Σωτήρ» καί “Φῶς Ἱλαρόν”. Τῆς τρίτης περιφορᾶς πληρωθείσης, ὁ Μακαριώτατος διαμείνας μόνον μετά τοῦ στιχαρίου, εἰσῆλθεν ἐντός τοῦ ἐσωτέρου τμήματος τοῦ Ἁγίου Τάφου, τοῦ Ἀρμενίου συνεισελθόντος εἰς τήν τρίτην περιφοράν καί παραμένοντος παρά τῷ Λίθῳ τοῦ Ἀγγέλου, ἔνθα προσευχηθείς μετέδωσε ἀπό τοῦ Ἁγίου Τάφου τό Ἅγιον Φῶς διά τῆς βορείου ὀπῆς τοῦ Καθολικοῦ πρῶτον καί ἀκολούθως ἀπό τῆς πύλης αὐτοῦ.
Τοῦτο ἔλαβον ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει οἱ πιστοί, μεταδιδόντες ὁ εἷς εἰς τόν ἄλλον καί ἁγιαζόμενοι ἐκ τοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ, λαμβάνοντες τοῦτο καί διά τόν ἁγιασμόν οἴκων εἰς Ἱεροσόλυμα, ἄλλας πόλεις τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί ἄλλας χώρας. Τῆς τελετῆς πληρωθείσης, ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν ἐν πομπῇ, τῶν κωδώνων κρουομένων εἰς τά Πατριαρχεῖα προπορευομένου τοῦ Σώματος τῶν Προσκόπων. Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος μετέδωσε τό Ἅγιον Φῶς εἰς τήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὑπό τόν Ὑφυπουργόν κ. Μᾶρκον Μπόλαρην καί τόν Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας Ἀρχιμανδρίτην π. Δαμιανόν διά μεταφοράν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τήν χώραν τῆς Ἑλλάδος. Εκ του Πατριαρχείου.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https://www.youtube.com/watch?v=jjuGb9DxiAY