ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (βιοαποβλήτων) μέσω ειδικού προγράμματος που θα εφαρμόσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, ενέκρινε σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013, κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της 14ης τακτικής συνεδρίασής του.
Συγκεκριμένα, η πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ, υποβάλλεται σε ανταπόκριση Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, με θέμα «Διαχείριση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων βιοαποβλήτων» και έχει ως εξής: «Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής - διαχείρισης - επεξεργασίας βιοαπορριμμάτων, στοχευμένης διαλογής από επιχειρήσεις οικονομικής δραστηριότητας σε στοχευμένες περιοχές του Δήμου και αξιοποίηση των προϊόντων κλάδευσης του αστικού πρασίνου για την παραγωγή οργανικών ανακυκλώσιμων υλικών προς επανάχρηση».
Ειδικότερα, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα είναι όλα τα οργανικής προέλευσης απόβλητα και αποτελούν το 40-60% των οικιακών απορριμμάτων. Σε αυτά ανήκουν τα υπολείμματα τροφών, τα πράσινα απόβλητα των κήπων (κλαδέματα, φύλλα, χορτάρι κ.λ.π.), οι στάχτες από τα τζάκια, φίλτρα καφέ, τσάγια κτλ. Κύρια πηγή παραγωγής οργανικών αποβλήτων είναι τα σπίτια, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται και από τις δημοτικές δραστηριότητες (πάρκα, άλση, δεντροστοιχίες κ.α.). Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα απόβλητα αυτά καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή ακόμη χειρότερα σε ανεξέλεγκτες χωματερές. Η ταφή τους χωρίς προηγούμενη επεξεργασία καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο στους ΧΥΤΑ και παράγει μεθάνιο (CH4) που είναι υπεύθυνο σε μεγάλο βαθμό για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα μπορούν να χρηματοδοτηθούν:
Προμήθειες κάδων και άλλων μέσων συλλογής, πλην απορριμματοφόρων, για την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή αστικών (οικιακών και εμπορικών) βιοαποβλήτων.
Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων.
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεμαχισμού και κομποστοποίησης, οικιακών και δημοτικών αποβλήτων κήπων και πάρκων.
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δημοτικής κομποστοποίησης οικιακών και εμπορικών βιοαποβλήτων.
Δαπάνες για την απόκτηση της απαιτούμενης γης προκειμένου να κατασκευασθούν οι ανωτέρω υποδομές, έως του ποσοστού 10% επί της επιλέξιμης δαπάνης κατασκευής των ανωτέρω υποδομών.
Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας (Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια κλπ) μέχρι ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της πράξης.
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή οικιακών και εμπορικών βιοαποβλήτων.
«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχοντας πραγματοποιήσει μεγάλη προσπάθεια με θετικά αποτελέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης και καθαριότητας, στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των συστημάτων ανακύκλωσης καθώς και στη μείωση του παραγόμενου όγκου απορριμμάτων, αποβλέποντας παράλληλα και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων», τόνισε κατά την εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς.
Επιπλέον σημείωσε ότι η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα θα βελτιώσει σημαντικά τη μείωση του όγκου των αστικών απορριμμάτων, θα ενισχύσει και θα διευρύνει τα προγράμματα ανακύκλωσης, θα δημιουργήσει ένα πιλοτικό σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων πρασίνου, θα εμπεδώσει και θα διευρύνει την αειφόρα/περιβαλλοντική συνείδηση και θα δημιουργήσει θετικό παράδειγμα ευρύτερα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.